homeride 24 & 25 juni 2017
kinderfonds

Log in

Al 946.907 Euro gedoneerd!
Teams: 70
Homeriders: 1062

Reglement HomeRide 2017

Om van HomeRide een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door aanmelding erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

REGLEMENT HOMERIDE 2017

Om van HomeRide een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door aanmelding erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

Versie 1 september 2016

1. Wie kan deelnemen?
HomeRide is een fondsenwervend wielerevenement. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds en daarmee de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders te verkleinen. Iedereen die in actie wil komen voor zieke kinderen en hun ouders, is van harte welkom om in teamverband deel te nemen aan HomeRide. Je kunt als wielrenner, chauffeur, fondsenwerver, masseur of anderszins participerend teamlid deelnemen.Voor de wielrenners geldt dat zij in ieder geval twee etappes van maximaal 100 kilometer kunnen fietsen, op een niet-gemotoriseerde wielrenfiets. Mocht je op een andersoortige fiets willen rijden, kan dit alleen in afstemming met en na akkoord van de organisatie (via info@homeride.nl). HomeRide is een ultieme, sportieve uitdaging en belevenis, veilig met elkaar de finish halen staat hierbij voorop.
 

2. Aantal teams, wielrenners en overige teamfuncties

 • Er is voor HomeRide 2017 ruimte voor maximaal 70 teams.
 • Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal tien fietsers.
 • We adviseren minimaal één begeleider met auto per vier fietsers.
 • Er is geen maximum aantal deelnemers voor de andere begeleidende teamfuncties (denk aan chauffeurs, masseurs, verzorgers, fondsenwervers).
 • Ieder team heeft minstens één teamcaptain die voor de organisatie van HomeRide te allen tijde aanspreekpunt is.
 • Renners fietsen de tocht in estafettevorm of volledig ('Full Rider').
 • Wisselen kan op de checkpoints of overige aangewezen (rust)punten.
 • Per etappe fietsen minimaal twee renners per team.
 • Bij de start en de finish is het wenselijk, maar niet verplicht, om met het volledige team aanwezig te zijn (de organisatie biedt daarvoor enkele faciliteiten, denk aan een afstapmogelijkheid na de start voor ‘niet etappe 1 fietsers’ en opstapmogelijkheid vlak voor de finish).
 • Het totaal aantal meters volgauto's/bussen, incl. aanhangers, bedraagt 18 meter per team. Meerdere voertuigen zijn mogelijk, maar daarvoor worden geen parkeerplaatsen gereserveerd.

3. Inschrijving, fondsenwerving en spelregels speciale truien

 • Inschrijven kan tot vrijdag 26 mei 2017 of tot het maximum aantal teams is bereikt (artikel 3).
 • Toewijzing van starttickets geschiedt op chronologische volgorde van inschrijving.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om hier in uitzonderlijke gevallen van af te wijken. 
 • De inschrijving is pas definitief zodra de betaling van het inschrijfgeld voldaan is.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 75,00 per wielrenner. Hiervoor ontvang je in ieder geval het HomeRide shirt, een tool t.b.v. navigatie tijdens de route en een polsbandje voor een (pasta)maaltijd, het ontbijt en overige extra’s onderweg.
 • Het inschrijfgeld voor begeleiders bedraagt € 17,50 per persoon. Dit is inclusief polsbandje voor (pasta)maaltijd, het ontbijt en overige versnaperingen onderweg.
 • Begeleiders die niet vooraf zijn ingeschreven kunnen niet ter plekke een pastamaaltijd of ontbijt bestellen, ook niet tegen betaling. Om te voorkomen dat voorraden vroegtijdig op zijn, is hierop geen uitzondering mogelijk.
 • Onze vrijwilligers krijgen opdracht om alleen eten en drinken te verstrekken aan mensen met een polsbandje.
 • Bij individuele inschrijvingen wordt het inschrijfgeld binnen zes weken afgeschreven door het Ronald McDonald Kinderfonds. Bij inschrijving via het teampakket, verstuurt het Ronald McDonald Kinderfonds een factuur (incl. 6% BTW). 
 • Voorwaarde om definitief deel te kunnen nemen aan HomeRide is het werven van minimaal € 7.000 aan sponsorgelden per team. Deze gelden worden rechtstreeks gestort - via de actiepagina - op de rekening van het Ronald McDonald Kinderfonds.
 • Door middel van acties tracht de organisatie deelnemers te ondersteunen, motiveren en enthousiasmeren om fondsen te werven. De prijzen die met deze actie gemoeid zijn, worden gesponsord en zullen niet van invloed zijn op het eindbedrag van de HomeRide.
 • Indien ingeschreven teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Een deelnemer kan zich wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk 19 juni 2017 wordt doorgegeven en door de organisatie is goedgekeurd. 
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie adviseert iedere deelnemer zich (sport-)medisch te laten keuren. Deelnemers dienen de door de organisatie verstrekte gezondheidsverklaring in te vullen en voorafgaand aan deelname bij de organisatie in te leveren. Afwijkende antwoorden kunnen reden zijn om deelname te weigeren.
 • Iedere deelnemer ontvangt automatisch nieuwsbrieven van HomeRide en, indien daarvoor aangemeld, van het Ronald McDonald Kinderfonds. Desgewenst kan de deelnemer zich na HomeRide voor de betreffende nieuwsbrief afmelden. 

Spelregels groene-, gele- en hartjestrui

Teams die veel acties organiseren, veel sponsorgelden werven of originele acties bedenken, kunnen een speciale trui winnen: de groene, gele of hartjestrui. Zie hiervoor een uitleg van de truien.

 • Per team kan maximaal één trui gewonnen worden. Mocht een team twee of zelfs alle drie de truien winnen, dan kiest het de trui (en de bijbehorende prijs) die het wenst. Het plaatst zich daarmee buiten mededinging van de overige truien. Het team dat tweede is in de 'overgebleven' categorie, wordt dan automatisch winnaar.
 • De winnende actie van de hartjestrui wordt door een kinderjury bepaald op vrijdag 23 juni einde dag, nadat door de organisatie en het Ronald McDonald Kinderfonds ca. een week voorafgaand aan de HomeRide een selectie van maximaal 10 genomineerde acties is samengesteld en er op donderdag 22 juni om 15.00 uur met behulp van een Social Media actie er nog 3 finalisten overblijven.
 • Voor de groene trui geldt de stand van het aantal actieve acties die het team via de website registreert. Teams die ‘fake-acties’ aanmaken op hun teampagina worden buiten mededinging geplaatst.
 • Voor de gele trui geldt de stand van de totale inkomsten van het team die op de website staan geregistreerd.
 • Vaststelling van de winnaars van de groene en gele trui is op vrijdag 23 juni om 18.00 uur. Teams die later de stand van het winnende team passeren, winnen dus niet.
 • Facturen die niet voor donderdag 22 juni voor 18.00 uur zijn aangevraagd en machtigingen of overschrijvingen die niet tijdig op de rekening staan, tellen niet mee. Toegezegde sponsorbedragen die door de organisatie in twijfel worden getrokken, tellen niet mee.
 • Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

4. Bestemming sponsorgelden

 • De opbrengst van HomeRide komt ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Met de opbrengst zorgt het Ronald McDonald Kinderfonds ervoor dat ouders in een Ronald McDonald Huis kunnen logeren, dicht bij hun ernstig zieke kind. Dankzij de Ronald McDonald Huiskamers kunnen gezinnen ontspannen in een huiselijke omgeving in het ziekenhuis. Door de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds is het voor gezinnen met een (meervoudig) beperkt kind of chronisch ziek kind en hun gezin mogelijk om onbeperkt vakantie te vieren. 
 • Het Ronald McDonald Kinderfonds zal voor elk deelnemend team, met lokale betrokkenheid bij een Ronald McDonald Huis (en bij inschrijving aangegeven), de geworven donaties boven de € 4.500 oormerken voor het betreffende Ronald McDonald Huis. Het overige bedrag gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds en wordt besteed aan de ontwikkeling en exploitatie van alle Ronald McDonald Huizen.
 • Betrokkenheid bij een specifiek Ronald McDonald Huis kan bijvoorbeeld geuit worden in de bedrukking van sportkleding of de teamnaam.
 • Als organisator en begunstigde van HomeRide streven wij ernaar de kosten voor het evenement zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door veel met vrijwilligers te werken en door zoveel mogelijk te laten sponsoren door het bedrijfsleven, zowel in natura als in geld. Het is echter onontkoombaar dat er kosten gemaakt worden om een veilig en groots wielerevenement neer te zetten. Voor die veilige en professionele organisatie werkt het Ronald McDonald Kinderfonds samen met partners House of Sports en SCIANDRI sportmanagement, die ieder op hun eigen discipline uitgebreide expertise en ervaring hebben met omvangrijke (fondsenwervende) publieksevents. Ook zij hebben de opdracht de kosten zo laag mogelijk te houden door veel met stagiairs en vrijwilligers te werken en door op zoek te gaan naar sponsors in natura. 
 • De exacte kosten voor HomeRide communiceren wij, net als de opbrengst, in ons openbare jaarverslag. De opbrengst die wij bij de finish van HomeRide communiceren is de bruto-opbrengst, oftewel het geld dat de deelnemers bij elkaar hebben gebracht.

5. Route, milieu en veiligheid

 • De organisatie tracht de route op 500 km te houden. Een afwijking van maximaal 50 kilometer of 10% per etappe is niet uitgesloten.
 • De definitieve route wordt niet eerder dan zaterdag 24 juni 2017 vastgesteld. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen of fietspaden. De conceptroute wordt eerder vrijgegeven ten behoeve van de voorbereiding voor deelnemende teams.
 • Ieder team ontvangt bij de start een tool t.b.v. navigatie tijdens de route.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • We verzoeken deelnemers dringend afval niet op straat te gooien, en verwachten dat zij zich hieraan houden. De organisatie zorgt voor afvalpunten op de checkpoints en tussenliggende rustlocaties.
 • Verzorging voor de fietsers dient te geschieden op de toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan zichzelf, derden en materiele zaken.
 • De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden: deelnemers (fietsers en bestuurders van auto's, brommers en motors) dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing.
 • Deelnemers moeten de aanwijzingen van de politie en de organisatie te allen tijde opvolgen.
 • Tussen de checkpoints en de rustpunten zijn er voldoende mogelijkheden voor begeleiders om op parkeerplaatsen de fietsers op te wachten. 
 • Het meerijden op lage snelheid van volgauto's op fietspaden of ernaast gelegen wegen is verboden. Hierdoor worden niet alleen overige verkeersdeelnemers in gevaar gebracht, maar ook de goede naam van het Ronald McDonald Kinderfonds, dat mogelijk hierop door instanties en media wordt aangesproken.
 • Deelnemers (wielrenners en begeleiders) kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. 
 • Het dragen van een helm is als fietser verplicht, inclusief het rijden met deugdelijke verlichting in schemerperiode en de nacht.

6. Aansprakelijkheid HomeRide organisatoren en vrijwilligers

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en overige bezoekers.
 • De organisator is gerechtigd het evenement af te gelasten, op te schorten of voortijdig te beëindigen indien zij het niet langer verantwoord acht deze door te laten gaan. (bv extreme weersomstandigheden, terreurdreiging). Gedoneerde gelden en gemaakte kosten kunnen in dit geval niet worden teruggevorderd (artikel 6:75 BW).
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW).
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • Indien organisator, ondanks dat vastgesteld is dat hij niet aansprakelijk is toch besluit deelnemer uit coulance schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid. 
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn ziekte, letsel of overlijden veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • Deelnemer dient zich aan de gedragsregels, zoals vermeld in het bovengenoemde reglement als ook in het veiligheidshandboek van de NTFU en haar gedragscode, te houden.
 • Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

7. Overige regels deelname

 • Fietsers jonger dan 16 en ouder dan 12 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouders/voogd en de organisatie en onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • Een belangrijk onderdeel van de identiteit en sponsoring van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers verplichten zich om bij de eerste etappe het HomeRide wielershirt te dragen. Enkel met schriftelijke toestemming van de organisatie kan hiervan worden afgeweken. Het belang van het Ronald McDonald Kinderfonds is hierbij altijd leidend.
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.

De Ronald McDonald Huizen, de Huiskamers en de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds danken je heel hartelijk voor je deelname aan HomeRide. Heel veel plezier en succes gewenst bij alle voorbereidingen. Met je support en betrokkenheid draag je eraan bij dat jaarlijks duizenden ouders dichtbij hun ernstig zieke kind kunnen zijn. Samen zijn, zorgen, een nachtkus geven en ook lachen en intens van elkaar genieten. Dat is de diepste wens van ouder en kind. En al helemaal als een kind ernstig ziek is.
 
Hartelijke groet,
Miranda Noorlander
Adjunct-directeur Ronald McDonald Kinderfonds